24 – 1988

තල – උත්තල කාචයක නාභිය දුර f වේ. මෙවැනි තල -උත්තල කාච දෙකක් ඒවායේ තල පෘෂ්ඨ ස්පර්ශව සිටින සේ තබා එක් සම – ද්වී උත්තල කාචයක් සාදනු ලැබේ. මෙම සංයුක්ත කාචයේ නාභිය දුර,
1) 1/4f වේ.
2) 1/2fවේ.
3) f වේ.
4) 2f වේ.
5) 4 f වේ.

(Ans : 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *