03-1982

පෙන්වා ඇති පරිපථයෙහි කෝෂ දෙකෙහිම විද්්‍යුත් ගාමක බලය 2V බැගින් වන අතර අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ නොගිණිය යුතු තරම් වේ. B ලක්ෂ්‍යය බිම් ගන්වා ඇත. A ලක්ෂ්‍යයේ විභවය,

1) -0.8 V                            2) + 0.8 V                 

3) -0.4 V                           4) + 0.4 V

5)ශුන්‍ය වේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *