25

භාජනයකට මිශ්‍ර නොවන ද්‍රව 2 ක් දමා ඇති අතර වස්තුවක් ද්‍රව 2 අතර අතුරු මුහුණත ඔස්සේ තිබෙන සේ ගිලී පාවේ. භාජනය ඒකාකාර ත්වරණයෙන් පහළ යයි.

  1. වස්තුව පහළ ද්‍රවය දෙසට ගමන් කරයි.
  2. වස්තුව ඉහළ ද්‍රවය දෙසට ගමන් කරයි.
  3. වස්තුව ආරම්භක පිහිටීමේ පවතී.
  4. වස්තුව ඉහළ ද්‍රවයේ ඉහළ ද්‍රව පෘෂ්ඨය අසලට පැමිණේ.
  5. වස්තුව පහළ භාජනයේ අඩියේ වදී.

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *