25

වෙන්චූරිමානයක ඉදිරි කොටසේ සහ පසුපස කොටසේ හරස්කඩ විශ්කම්බ පිළිවෙලින් 4cm සහ 8cm වන අතර එය තුළින් වාතය ගලා යන විට මැනෝමීටරයේ ද්‍රව කඳන්වල උසේ වෙනස 15cm ක් වේ. මැනෝමීටර් ද්‍රවය ලෙස රසදිය යොදාගෙන තිබුනේ නම් එම අවස්ථාවේ වාතය ගලා යන පරිමා සීඝ්‍රතාව වන්නේ, රසදියේ විශිෂ්ඨ ගුරුත්වය  13.6 , වාතයේ ඝනත්වය  1.2 kgm‾³ ලෙස ගන්න

  1.     0.19 m³s‾¹
  2.     0.24 m³s‾¹
  3.     0.25 m³s‾¹
  4.     0.34 m³s‾¹
  5.     1.32 m³s‾¹

( answer :2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *