25-1999

අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොගිණිය හැකි බැටරියකට ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කොට ඇති එක හා සමාන ප්‍රතිරෝධ දෙකක් මගින් 10W ක්‍ෂමතා උත්සර්ජනයක් සිදු කරයි. එම බැටරිය හරහා එම ප්‍රතිරෝධයම සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කළේ නම් ඇතිවන සම්පූර්ණ ක්‍ෂමතා උත්සර්ජනය වන්නේ,

  1.   5 W
  2.   10 W
  3.   20 W
  4.   40 W
  5.  60 W

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *