25 – 1999

එකම පීඩන අන්තරය යටතේ එකිනෙකට සම්බන්ධ නොවූ කේශික නළ දෙකක් තුලින් ද්‍රවයක් ගලා යයි. නළ දෙකෙහි අභ්‍යන්තර විශ්කම්භ අතර අනුපාතය 2 : 1 වන අතර ඒවායේ දිග අතර අනුපාතය1 : 2  වේ. නළ දෙක තුළින් ද්‍රවය ගලා යෑමේ සීඝ්‍රතා අතර අනුපාතය වනුයේ,

(1) 32:1
(2) 16:1
(3)8:1
(4) 4:1
(5) 2:1

(Ans – 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *