25-1999

කඩදාසියෙහි තලයට ලම්බකව තබා ඇති සෘජු කම්බියක් තලය තුළට ධාරාවක් ගෙන යයි. කම්බිය අවට හටගන්නා චුම්බක ක්‍ෂේත්‍රය වඩාත් නිවැරදිව නිරූපණය වන්නේ,

  1.  
  2.    
  3.  
  4.  

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *