25 – 1998

රූපයේ පෙනෙන අයුරු කාලය t = 0 දී නිශ්චල වස්තුවකට F1(=10N)සහ F2(=9N) බල දෙකක් එකවිට යොදනු ලැබේ. t =t1 දී F2 බලය ක්‍ෂණිකව 10N දක්වා වැඩි කරන අතර කාලය t =2t1 දී F1 බලය සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ. කාලය (t) සමඟ වස්තුවේ ප්‍රවේගය (v) වෙනස් වන අයුරු වඩාත්ම හොඳින් නිරූපණය කරන්නේ පහත ප්‍රස්ථාරවලින් කුමන එකෙන් ද ?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *