25-1997

ලෝහයකින් තනන ලද අභ්‍යන්තර අරය R වු කේෂික නලයක් තුල ජලයේ කේශාකර්ෂණ උස අභ්‍යන්තර අරය r වූ වීදුරු කේශික නලයකින් ලබාදෙන උසම බව සොයා ගන්නා ලදී. ජලය සහ වීදුරු අතර ස්පර්ශ කෝණය ශුන්‍ය වේ නම් ලෝහය සහ ජලය අතර ස්පර්ශ කෝණය,

  1.     cos‾¹ (2R/r)
  2.     cos‾¹ (r/R)
  3.     cos‾¹ (R/r)
  4.     cos‾¹ (r/2R)
  5.     ශුන්‍යයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *