25 – 1997

ගඟක පතුලෙහි සිටින පුද්ගලයෙක් ගඟෙහි ජල පෘෂ්ඨය හරහා රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි ඉහළට ඇස් යොමු කරයි. ඔහුගේ ඇස් Pලක්‍ෂ්‍යයයේ පිහිටා ඇත. ගඟෙහි ජලය නිසලව පවතින අතර එය තුළින් පැහැලිදිව පෙනේ. පුද්ගලයා විසින් දකින දර්ශනය වඩාත් හොඳින් නිරූපණය වන්නේ,

(Ans : 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *