25-1996

ධ්වනි සහ රේඩියෝ තරංග සම්බන්ධයෙන් කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වන්නේ කුමක් ද ? එක් එක් තරංගය,

  1. අන්වායාම ලෙස හෝ තීර්යක් ලෙස හෝ ගමන් කළ හැකිය.
  2. පරාවර්තනය හෝ වර්තනය විය හැකිය.
  3. මිනිස් කණ මඟින් ඇසිය හැකි ය.
  4. සමහර ද්‍රව්‍ය තුළින් වාතය තුළදීට වඩා වැඩි වේගයකින් ගමන් කළ හැකිය.
  5. විද්‍යුත් චුම්බක ස්වභාවයක් ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *