25-1995

අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 10Ω වූ 9 V කෝෂයක් පිළිබඳ කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

  • A) 0.9 A ට වඩා විශාල ධාරා ලබා ගැනීම සඳහා මෙම කෝෂය භාවිතා කළ නොහැකිය.
  • B) 10 Ω ට වඩා ප්‍රතිරෝධයක් ඇති ප්‍රතිරෝධකයක් අග්‍ර හරහා සම්බන්ධ කල විට කෝෂය විසින් ප්‍රතිරෝධකය හරහා ඇති කරනු ලබන්නේ 4.5 V ට අඩු විභව අන්තරයකි.
  • C) අග්‍ර හරහා සම්බන්ධ කර ඇති බාහිර පරිපථයකට කෝෂය මගින් 9 V සපයනු ලබන්නේ එම පරිපථය කිසිම ධාරාවක් ඇද නොගන්නේ නම් පමණි.

මෙම ප්‍රකාශ අතුරින්,

  1.   A පමණක් සත්‍ය වේ.
  2.   C පමණක් සත්‍ය වේ.
  3.   A,C පමණක් සත්‍ය වේ.
  4.   B,C පමණක් සත්‍ය වේ.
  5.   A,B සහ C යන සියල්ලම සත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *