25 – 1994

රූපයේ පෙන්වා ඇති ආකාරයට ප්‍රතිරෝධ හතරක් සමචතුරශ්‍රයක් සෑදෙන අයුරින් සකස් කොට ඇත. සමචතුරස්‍රයේ උපරිම ප්‍රතිරෝධයක් ලබා දෙන්නේ,

1) P සහQ හරහාය.
2) Q සහ R හරහාය.
3) R සහS හරහාය.
4) S සහP හරහාය.
5) Q සහ S හරහාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *