25 – (1990)

කුඩා භාජනයක් තවත් භාජනයක් තුළ ජලයේ පා වෙනුයේ A රූපයේ ඇති පරිදිය. B රූපයේ පෙනෙන අයුරින් ජලයට වඩා ඝනත්වය වැඩි වස්තුවක් කුඩා භාජනය තුළ තබා ඇත. C රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි එම වස්තුවම ජලය තුළ ගිල්වා ඇත.

ජල මට්ටම්වල උස h1,h2 සහ h3 නම්,

1)  h1 = h2 = h3
2)  h2 > h3 > h1
3)  h3 > h2 > h1
4)  h2 = h3 > h1
5)  h1 > h2 > h3

( Ans : 2 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *