02-1980

පහත දක්වා ඇති පරිපථයේ P සහ Q මඟින් දක්වා ඇත්තේ එකක විද්්‍යුත් ගාමක බලය 2V සහ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය r බැගින් වු සර්වසම විදුලි කෝෂ දෙකකි. පරිපථ වෝල්ට් 10 ක නියත විභවයකට සම්බන්ධ කර ඇත. p හරහා වෝල්ටීයතාව දෙනු ලබන්නෙ,

1)                                                                2)                 

3)                                                               4)

 

5)         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *