24-1998

තනි පොටක් ඇති වෘත්තාකාර පුඩුවක් තුළින් ධාරාවක් ගලා යයි. එම කම්බියම පොටවල් දෙකක් ඇති වෘත්තාකාර පුඩුවක් ලෙස නමා එම ධාරාවම ගලා යාමට සැලැස්වුවහොත් පුඩුවෙහි කේන්‍ද්‍රයේ චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය වෙනස් වන සාධකය,

  1.  1/4
  2.  1/2
  3.  2
  4.  4
  5.  8

(ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *