24 – 1998

එක හා සමාන අරයෙන් යුත් එහෙත් ρ1 හා ρ2 යන ඝනත්ව ඇති වෙනත් ද්‍රව්‍යයන් දෙකකින් සාදන ලද කුඩා ලෝහ ගෝල දෙකක්, ඝනත්වය ρ වන ද්‍රවයක් පුරවා ඇති ගැඹුරු භාජනයක් තුළ දී නිසලතාවයේ සිට අත හරින ලදී- ගෝල දෙක ලබාගත් ආන්ත ප්‍රවේශ පිළිවෙළින් v1 හා v2 නම් අනුපාතය සමාන වනුයේ,

(Ans – 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *