24-1997

රූපයේ පෙන්වා ඇති ප්‍රතිරෝධ ජාලයේ සෑම ප්‍රතිරෝධයකින්ම උත්සර්ජනය කළ හැකි උපරිම ක්ෂමතාව 20 W වේ. ජාලය මගින් උත්සර්ජනය කළ හැකි උපරිම ක්ෂමතාව වනුයේ,

  1.   20 W
  2.   30 W
  3.   40 W
  4.   60 W
  5.   80 W

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *