24 – (1997-24)

පොළොවට ඉහළින් H උසක සිට අංශුවක් නිදහසේ වැටේ. උස (h) සමග අංශුවේ සම්පූර්ණ ශක්තිය (E) විචලනය වන ආකාරය වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය වන්නේ,

( Ans : 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *