24 – 1996

වර්තන අංකය n1 වූ මාධ්‍යයක් තුළින් ගමන් කරන ආලෝක කිරණයක වේගය v සහ තරංග ආයාමය λ 1 වේ. ඉන්පසු මෙම කිරණය වර්තන අංකය n2 වූ දෙවන මාධ්‍යයකට ඇතුලු වේ නම් දෙවන මාධ්‍යය තුළ දී එහි වේගය සහ තරංග ආයාමය නිවැරදිව දෙනු ලබන්නේ, 

1) n2v1/ n1  ,  λ1                                    2)n1v1/ n2   ,  λ1

3) n1v1/n2 ,  n1λ1/n2                           4) n2v1 /n ,  n2λ1/n1

5) n2v1/n1 ,  n1 λ1/n2

( Ans : 3 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *