24-1996

සබන් බුබුලකට 3 cm අරයක් ඇත. සබන් ද්‍රාවනයේ පෘෂ්ඨික ආතතිය 1.5 × 10‾² Nm‾¹ නම් බුබුල තුළ අමතර පීඩනය,

  1.    10‾² Nm‾²
  2.    2 × 10‾² Nm‾²
  3.    1 Nm‾²
  4.    2 Nm‾²
  5.    4 Nm‾²

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *