23 – 1994

රූපයේ පෙන්වා ඇති අන්දමට, කිරල කැබැල්ලක් සැහැල්ලු අවිතන්‍ය තන්තුවක් මඟින් ජලය අඩංගු භාජනයක් තුළ එහි පතුළට සම්බන්ධ කොට ඇත.
භාජනය නියත ත්වරණයකින් තිරස්ව වම් පැත්තට චලනය කරන විට, තන්තුවේ දිශාව සහ ජල පෘෂ්ඨයේ වෙනස්වීම වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ පහත දී ඇති කවර රූප සටහනින් ද ?

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *