24 – 1994

ඒකාකාර හරස්කඩක් සහ එකම ද්‍රව්‍යයෙන් සාදා ඇති A හා B සන්නායක දෙකකට එක හා සමාන පරිමා ඇත. A හි හරස්කඩ වර්ගඵලය B  හි හරස්කඩ වර්ගඵලය මෙන් සතර ගුණයක් වන අතර A සන්නායකය 2 Ω ක ප්‍රතිරෝධයකින් යුක්ත වේ. B හි  ප්‍රතිරෝධය,

1) 2 Ω කි.
2) 4 Ω කි.
3) 8 Ω කි.
4) 16 Ω කි.
5) 32 Ω කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *