24-1994

පෙන්වා ඇති පරිපථයේ එක් එක් කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොගිණිය හැකි තරම් කුඩාය. ඪ වෝල්ට්මීටරයේ පාඨාංකය වන්නේ,

  1.   0
  2.   3 V
  3.   6 V
  4.   9 V
  5.   12 V

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *