24 – (1989)

හෙයාර් උපකරණයක එක් බාහු කෙළවරක් ඝනත්වය ρw වන ජලයේ ගිල්වා ඇති අතර අනෙක් බාහු කෙළවර ඝනත්වය ρx වන X නම් වූ ද්‍රවයක ගිල්වා ඇත. T නලයෙන් වාතය ස්වල්පයක් පිටතට ඇද්ද විට රුපයේ පෙනෙන අන්දමට බාහු තුළ ද්‍රව මට්ටම් ඉහළ නගී. X ද්‍රවයේ ඝනත්වය ρx සමාන වන්නේ,

 

 

1)  h1ρw / (h2 + h3)
2)  h1ρw / h2
3)  (h1 + h4w / (h2 + h3 + h4)
4)  (h1 + h4w /h2
5)  h1ρw/(h2 + h3 + h4)

( Ans : 2 )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *