22 – 1988

උඩුකුරු වස්තුවක් නිසා ඇසේ දෘෂ්ටි විතානය මත සෑදෙන පැහැදිලි ප්‍රතිම්බය,
1) තාත්වික, යටිකුරු සහ ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වේ.
2) තාත්වික, යටිකුරු සහ ප්‍රමාණයෙන් විශාල වේ.
3) තාත්වික, උඩුකුරු සහ ප්‍රමාණයෙන් විශාල වේ.
4) අතාත්වික, යටිකුරු සහ ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වේ.
5) අතාත්වික, උඩුකුරු සහ ප්‍රමාණයෙන් විශාල වේ.

(Ans : 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *