01-1980

පහත සඳහන් රූප සටහනෙහි A මඟින් දක්වා ඇත්තේ විද්්‍යුත්   ගාමක බලය E සහ නොගිණිය හැකි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් සහිත බැටරියකි. R2 හරහා විභව අන්තරය දෙනු ලබන්නේ,

1) ER2 / R1 + R2                         
2) E
3) 0
4) ER1 / R2
5) E (R1 + R2) / R1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *