23 – (2005 – 12)

පරිමාව V වූ වීදුරු භාජනයක් පරිමා ප්‍රසාරණතාව  ϒl වූ ද්‍රවයකින් සම්පූර්ණයෙන් පුරවා ඇත. වීදුරුවල පරිමා ප්‍රසාරණතාව ϒg l ˃ ϒg ) වේ. වීදුරු භාජනයේ උෂ්ණත්වය θ ප්‍රමාණයකින් වැඩි කළ විට ඉවතට ගලන ද්‍රව පරිමාව

(1) V (ϒl – ϒg
(2) V (ϒl + ϒg
(3) V ϒl θ
(4)V ϒgθ
(5) ශුන්‍ය වේ.

(Ans : 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *