23 – 2000

ඇඳි තන්තුවක එක් කෙළවරක් බිත්තියකට සවි කර ඇත. තන්තුවේ අනෙක් කෙළවර  f1 සංඛ්‍යාතයකින් කම්පනය වන විට තන්තුව ඔස්සේ ස්ථාවර තරංගයක් හටගනී. තන්තුවේ පුඩු ගණන නො වෙනස් ව පවත්වා ගනිමින් දැන් එහි ආතතිය තෙගුණ කරනු ලැබේ. තන්තුවේ නව කම්පන සංඛ්‍යාතය f2 නම් f2/ f1 අනුපාතය,

(1) 1/√3
(2) 1/3
(3)√3
(4) 3
(5 )9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *