23

රූපයේ පරිදි ජල තටාකයක මධ්‍යයේ රතු ආලෝක ප්‍රභවයක් දල්වා ඇති විට අරය r වූ ආලෝක ලපයක් පෘෂ්ඨය මත දිස්වේ.

  • A) නිල් පැහැති ආලෝක ප්‍රභවයක් භාවිතා කලේ නම් ආලෝක ලපයේ අරය වැඩිවේ.
  • B) තටාකයට තවත් ජලය පිරවූ විට දිස්වන ආලෝක ලපයේ අරය වැඩිවේ.
  • C) නිල් හා රතු ආලෝක ප්‍රභව 2 ක් එකම ස්ථානයෙන් එකවර දැල්වූයේ නම් ඉහළින් පෙනෙන්නේ රතු වළල්ලකින් වට වූ දම් පැහැති ආලෝක තැටියකි.

ඉහත ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වන්නේ,

  1.   A පමණි.
  2.   B පමණි.
  3.   C පමණි.
  4.   B,C පමණි.
  5.   A,B පමණි.

(ans:4)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *