23 – 1997

රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ටැංකියක පතුලේ තිරස් සිහින් නළයක් ඇත. h උසක ජල මට්ටම පවත්වාගෙන යාම සඳහා ටැංකියට ජලය සැපයිය යුතු නියත සීඝ්‍රතාවය Q වේ. ජල මට්ටමේ උස 2h හි පවත්වා ගැනීම සඳහා ජලය සැපයිය යුතු සීඝ්‍රතාවය,

(1) Q/2
(2) Q
(3) 2Q
(4) 3Q
(5) 4Q

(Ans – 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *