23 – 1997

උණ්ඩයක් සිරස්ව 2 m උසක් ප්‍රක්‍ෂ්පණය කිරීම සඳහා සෙල්ලම් තුවක්කුවක දුන්නක්
5 mm ප්‍රමාණයකින් සම්පීඩනය කල යුතු ය. එම උණ්ඩය ම සිරස්ව 8 m උසක් ප්‍රක්ෂේපණය කිරීම සඳහා දුන්න සම්පීඩනය කළ යුතු අවම ප්‍රමාණය වනුයේ,

1) 100 mm
2) 80 mm
3) 50 mm
4) 20 mm
5) 10 mm

( Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *