23 – 1996

වීදුරු මාධ්‍යයක් තුළ ගමන් කරන රතු ආලෝක කිරණයක් වන AO,XX ¹ වීදුරු – වාත ඇතුරු මුහුණත මත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි α පතන කෝණයකින් පතනය වේ. මෙහි α යනු කහ ආලෝකය සඳහා වීදුරු – වාත අතුරු මුහුණතෙහි අවධි කෝණය වේ. රතු ආලෝක කිරණයෙහි ඉන් අනතුරුව ගමන් මාර්ගය / මාර්ග විය හැක්කේ,

(1) OE පමණි.
(2) OD පමණි.
(3) OBපමණි.
(4) OD සහ OE ය.
(5) OC සහOE ය.

( Ans : 5 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *