23-1995

පහත ප්‍රකාශවලින්, විද්‍යුත් චුම්බක තරංග සඳහා සත්‍ය වන එහෙත් අනෙක් තීර්යක් තරංග සඳහා සත්‍ය නොවන ප්‍රකාශය කුමක් ද ?

  1. ඒවා ශක්ති සංස්ථිති මූලධර්මය පිළිපදී.
  2. ඒවා අධිස්ථාපන මූලධර්මය පිළිපදී.
  3. ඒවා පරිමිත වේගයකින් ගමන් කරයි.
  4. ඒවාට රික්තකයක ගමන් කළ හැකිය.
  5. ඒවා පරාවර්තනය කළ හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *