23-1993

පෙන්වා ඇති පරිපථයේ බැටරියට 6 V ක වි. ගා. බ ක් සහ 0.2 Ω අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් ඇත. කෝෂය තුලින් ගලන ධාරාව 2 A නම් වෝල්ට්මීටරයේ පාඨාංකය,

  1.   6 V
  2.   5.8 V
  3.   5.6 V
  4.   5.4 V
  5.   2.8 V

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *