23 – 1993

රූපයේ පෙන්වා ඇති ජාලය සෑදීම සඳහා එක එකෙහි ප්‍රතිරෝධය R වූ සමාන ප්‍රතිරෝධක දොළහක් සම්බන්ධ කර ඇත. A සහ B ලක්ෂ්‍ය අතර සඵල ප්‍රතිරෝධය සමාන වන්නේ,

1) R / 3
2) 2R / 3
3) R
4) 5R / 6
5) 4R / 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *