23 – (1989)

ජලයේ ඝනත්වය 1000 Kgm-3 සහ අයිස් හි ඝනත්වය 900 Kgm-3 වේ. 2 kg බර කුරුල්ලෙකුට ජලයේ පාවෙන අයිස් කුට්ටියක් මත නොගිලී වසා සිටීමට එයට තිබිය යුතු අවම පරිමාව වන්නේ,

1) 1/100m3
2) 1/50 m3
3) 1/20 m3
4) 2 m3
5) 20 m3

( Ans : 2 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *