21 – 1987

එකිනෙක අතර දුර නියතව තබා ඇති වස්තුවක් සහ කඩ තිරයක් අතර උත්තල කාචයක් තබා ඇත. කාචයේ පිහිටීම දෙකකට කඩතිරය මත පැහැදිලි ප්‍රතිබිම්බ සෑදෙන අතර මෙම ප්‍රතිබිම්බවල උස 8 cm සහ 2 cm වේ. වස්තුවේ උස,
1) 2 cm
2) 4 cm
3) 6 cm
4) 8 cm
5) 12 cm

(Ans : 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *