22 -(2004 – 21)

රේඛීය ප්‍රසාරණතාව 2 × 10-5 K-1 වූ ද්‍රවයකින් සාදා ඇති ලෝහ කම්බි දඟරයකට n පොට සංඛ්‍යාවක් ඇත. දඟරයේ අරය R (රූපය බලන්න.) නියතව තබා ගනිමින් එහි උෂ්ණත්වය
1ºC කින් වැඩි කළ විට පොට සංඛ්‍යාව n+ 1 විය. n හි අගය වන්නේ,

(1) 2.5 × 109
(2) 105
(3) 5 × 104
(4) 2.5 × 104
(5)  √5 × 104

(Ans :3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *