22 – 2000

ඒකාකාර ලෙස ආරෝපණය කරන ලද විශාල ලෝහ තහඩුවක් ශුන්‍ය විභවයක තබා ඇත. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි -1V සම විභව පෘෂ්ඨයක් 1cm දුරකින් නිරීක්ෂණය කරනු ලබයි. ලෝහ තහඩුවේ සිට 2 cm ඉහළින් ඇති සම විභව පෘෂ්ඨයෙහි විභවය වනුයේ,

 

1) -2 V
2) -1 V
3) 0.5 V
4) 1 V
5) 2 V

( Ans : 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *