22-1997

රූපයේ පෙන්වා ඇති නියත ධාරාවක් රැගෙන යන කෙටි පරිනාලිකාවක අක්ෂර ඔස්සේ  චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය විචලනය වඩාත්ම හොඳින් නිරූපණය වන්නේ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *