22 – 1996

පරතරය 0.5m  වූ අචල ආධාරක දෙකක් අතර තන්තුවක් ඇද, තන්තුවේ මූලික සංඛ්‍යාතය 440Hz වන තෙක් එහි ආතතිය වෙනස් කරන ලදී. තන්තුව දිගේ තීර්යක් තරංග වේගය වනුයේ,

(1) 110 ms-1
(2) 220 ms-1
(3) 330 ms-1
(4) 440 ms-1
(5) 880 ms-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *