22 – 1996

අරය A  වු ගෝලයක් දුස්ස්‍රාවිතා සංගුනයක η1 සහ ඝනත්වය d1 වු තරලයක් තුළ පහලට වැටෙන විට υ1 ආන්ත ප්‍රවේගයක් ලබා ගනී එම ගෝලය දුස්ස්‍රාවිතා සංගුනකය η2 සහ ඝනත්වය d2 වූ වෙනත් තරලයක් තුළ ඉහළට නැගීමේ දී ද එමυ0 ආන්ත ප්‍රවේගයම ලබා ගනි- තරල දෙකෙහි ඝනත්වය අතර වෙනස (d2 – d1)  අගය සමානුපාතික වන්නේ,

(1) (η2 + η10/a2 ය.
(2) (η2 – η10/a2 ය.
(3) (η2 + η10/a3 ය.
(4) (η2 – η10/a3 ය.
(5) (η2 – η1)a20 ය.

(Ans – 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *