22 – 1996

විද්‍යුත් මෝටරයක් මගින් 100 kg ස්කන්ධයක් 2s කාලයක දී 20 m උසකට අදිනු ලබයි.මේ සඳහා අවශ්‍ය අවම ක්ෂමතාව,

1) 2000 kW
2) 1000 kW
3) 200 kW
4) 100 kW
5) 10 kW

( Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *