22-1996

රූපයේ දැක්වෙන පරිපථයේ ඇති ආලෝක බල්බ සර්වසම වේ. වැඩිම ආලෝකය ලබාදෙන බල්බයද අඩුම ආලෝකය ලබා දෙන බල්බය ද පිළිවෙලින්,

  1.  A සහ D වේ.
  2.  E සහ A වේ.
  3.  A සහ B වේ.
  4.  B සහ E වේ.
  5.  C සහ D වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *