22-1994

විද්‍යුත්  චුම්බක තරංග සම්බන්ධයෙන් කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සළකා බලන්න.

  • A)ඕනෑම මාධ්‍යයක දී මේවාට ඇත්තේ එකම වේගයකි.
  • B)මේවා තීර්යක් තරංග වේ.
  • C)මේවායේ ප්‍රචාරණයට ද්‍රව්‍යමය මාධ්‍යයක් අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ.

ඉහත ප්‍රකාශවලින්,

  1. B පමණක් සත්‍ය වේ.
  2. B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
  3. A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
  4. A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
  5. A,B සහ C සියල්ලම සත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *