22-1994

රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ද්‍රව කඳක් අඩංගු සිරස් කේශික නලයක එක් කෙලවරක සබන් බුබුලක් තනා ඇත. OA දිශාවට O සිට A දක්වා පීඩනය, P හි වෙනස් වීම වඩාත් හොඳින් නිරූපණය කෙරෙන්නේ මින් කුමකින්ද ?

  1.    
  2.    
  3.  
  4.    
  5.    

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *