22-1991

පරිපථයක කොටසක් වන PQ තුළින් 1.0 A ධාරාවක් පෙන්වා ඇති දිශාවට යැවූ විට පරිපථය මගින් 5W ක්‍ෂමතාවක් ලබා ගනී. කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොගිණිය හැකි නම් එහි වි.ගා.බ වන්නේ,

  1.   5V
  2.   4V
  3.   3V
  4.   2V
  5.   1V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *