22 – (1988)

එක් කෙලවරක් වසා ඇති උස බටයක ඉහළ කෙළවරෙහි කුඩා වායු බුබුලක් ඉතිරි වන පරිදි ද්‍රවයකින් පුරවා එය සීල් කරනු ලැබේ. ඉන් පසුව නළය යටිකුරු කොට (දැන් පතුලේ ඇති) වායු බුබුල ඉහළට ගමන් කරමින් සිටියදී නලය (සිරස් ව රඳවා) නිශ්චලතාවයේ සිට නිදහසේ වැටීමට ඉඩ හරිනු ලැබේ. එවිට වායු බුබල,

1) වඩාත් සීඝ්‍රයෙන් ද්‍රවය තුළින් ඉහළට ගමන් කරයි.
2) පෙර පරිදි ම ද්‍රවය තුළින් ඉහළට ගමන් කරයි.
3) වඩා සෙමින් ද්‍රවය තුළින් ඉහළට ගමන් කරයි.
4) ද්‍රවය තුළින් ගමන් කිරීම නවතී.
5) නැවතී ද්‍රවය තුළින් පහළට ගමන් කරයි.

( Ans :4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *