21 – (2003 – 17)

රේඛීය ප්‍රසාරණතාව 1.2 x 10-5 0C-1   වූ වානේ තහඩුවක වෘත්තාකාර සිදුරක් සාදා ඇත. තහඩුවේ උෂ්ණත්වය 100ºC කින් ඉහළ නැංවුවහොත් සිදුරෙහි වර්ගඵලය,

(1) 2.4 x 10-3 භාගයකින් වැඩි වේ.
(2) 2.4 x 10-3 භාගයකින් අඩු වේ.
(3) 1.2 x 10-3 භාගයකින් වැඩි වේ.
(4) 1.2 x 10-3 භාගයකින් අඩු වේ.
(5) නොවෙනස්ව පවතී.

(Ans:1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *